Early Access Game Policy

 

A SurveyTransfer

„EARLY ACCESS”

promóciós játék

RÉSZVÉTEL FELTÉTELEI

ÉS

JÁTÉKSZABÁLYZATA 

A szabályzat hatálya

A jelen promóciós szabályzatot (a továbbiakban: Szabályzat) Kis Tamás (postacíme: 8000 Székesfehérvár, Fehér Palota Üzletközpont, Palotai út 6.; e-mail cím: [email protected]) mint a promóció szervezője (a továbbiakban: Szervező) adta ki a 2022. február 1. és 2022. december 31. között szervezett játékra (továbbiakban: Játék) vonatkozóan.

A Szervező kijelenti, hogy az általa meghirdetett jelen Játék nem tartozik a szerencsejáték szervezéséről szóló 1991. évi XXXIV. törvény hatálya alá.

Jelen Szabályzat hatálya a Szervező által meghirdetett Játékra terjed ki, valamint azokra a résztvevőkre (a továbbiakban: Játékos), akik a lent meghatározott feltételeknek megfelelően jelentkeznek, és mindenkire, aki a Játékkal kapcsolatban igényérvényesítéssel vagy kifogással lépne fel.

A Játékos a Játékra történő jelentkezéssel, regisztrációval maradéktalanul elfogadja a jelen Játékszabályzat feltételeit, beleértve az adatkezelési rendelkezéseket is. A Játékos tudomásul veszi, hogy részvétel előtt az ő kötelessége előzetesen tájékozódni a Játékszabályzat rendelkezéseiről, ennek elmulasztására kötelezettségek keletkeztetése vagy előnyök szerzése végett nem hivatkozhat.

Amennyiben a Játékos a jelen Játékszabályzatban foglalt feltételekkel nem ért egyet, vagy az abban előírt feltételeknek nem felel meg, a Játékban nem jogosult részt venni, és a Szervező jogosult az ilyen Játékost saját döntése alapján a Játékból kizárni.

A Játékos kijelenti, hogy a Játékra történő regisztráció során megadott adatai megfelelnek a valóságnak.

A Játékban részt vevő személyek

A Játékban azok a természetes személyek vehetnek részt, akik elfogadják jelen Szabályzatot.

A játékban nem vehetnek részt a Szervező Ptk. 8:1.§ (1) 1. pontjában nevesített közeli hozzátartozói.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék bármely szakaszában a Játékból kizárja azt a Játékost, vagy a Játékos győzelme esetén a Nyeremény átadását megtagadja annak a Játékosnak, továbbá jogi felelősségre vonást alkalmazzon (kártérítési, esetlegesen büntetőjogi eljárást kezdeményezzen) azzal a Játékossal szemben, aki:

a) a Játék menetének befolyásolásával, weboldalának feltörésével, vagy egyéb, nem tisztességes úton kíván a Játék során előnyhöz jutni,

b) más Játékos vagy személy regisztrációs adataival visszaél;

c) a Játék tisztességes lebonyolítását bármilyen módon veszélyezteti.

A Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a kizárásra okot adó eseteket saját belátása szerint bírálja el.

A Játék lebonyolításának folyamata, jelentkezés és részvétel a Játékban

A Játékos úgy tud részt venni a Játékban, ha ellátogat a https://surveytransfer.net/registration/ weboldalra, ahol 2022.02.01-2022.12.31. között, „Early Access” kategóriát kiválasztva regisztrál, a keresztnevének, vezetéknevének, e-mail címének és opcionálisan a munkahelyének megadásával, valamint a Szabályzat és az Adatvédelmi irányelvek elfogadásával.

Amennyiben a Játékban résztvevő Játékos megadja a munkahelyének nevét és nyer a Játékban, úgy kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy Szervező a https://surveytransfer.net/ oldalon megossza a Játékos által képviselt cég nevét és logóját.

A regisztrációkat a Játékszabályzat feltételeinek teljesítése végett a Szervező megvizsgálhatja, és amennyiben azok, illetve az azokat feltöltő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja. 

A Játékosok az általuk tévesen szolgáltatott adatokból adódó valamennyi következményt maguk viselik. Az adatok helytállóságát a játékra történő jelentkezés során (vagy azt követően) a Szervezőnek nem áll módjában ellenőrizni, ezért ezzel kapcsolatban a felelősség és minden ezzel járó jogi és anyagi következmény minden esetben a Játékost terheli.

Amennyiben a személyes adatok kezelése kapcsán a hozzájárulás visszavonása a Játék Időtartama alatt, illetve a Nyeremény átadása előtt történik, a Játékban a Játékos nem vesz részt, illetve a Nyereményre való jogosultságát elveszti. A Nyeremény átadását követően a Játékos nem tehet olyan nyilatkozatot, mely jelen Játékszabályzatba foglalt vállalásával ellentétes.

A Játék időtartama, szakaszai

Időtartama: 2022.február 1. – 2022. december 31.
Az utolsó szavazat leadási lehetőség: 2022. december 31. 23:59 óra
Nyertesek kiválasztása és eredményhirdetés: 2023. január 25.
Szervező a sikeresen regisztráltakból 25 nyertest (a továbbiakban: Nyertes) választ ki.

Nyeremények

Minden Nyertes 3 hónapon keresztül ingyenesen használhatja a SurveyTransfer szoftvert. A Nyertessel történő sikeres kapcsolatfelvételt követően Szervező a nyeremény tárgyát képező szolgáltatást 2023. február 1-től 2023. május 1-ig biztosítja. Továbbá, minden Nyertes egy egyedi azonosításra szolgáló szoftverkulcsot kap, melynek beregisztrálásával a SurveyTransfer összes csomagajánlatából 20% kedvezményre lesz jogosult, ami lejárati dátum nélkül a regisztrált Nyertes fiókjához fog kötődni.

Nyertesek értesítése

Szervező a Nyertest a regisztráció során megadott e-mail címen értesíti. 

Amennyiben a kiértesített Nyertes 7 naptári napon belül nem jelentkezik, nem válaszol a megkeresésre, úgy nem elérhetőnek minősül és kizárásra kerül a Játékból.

Amennyiben egy Nyertes kizárásra kerül, úgy a Szervező fenntartja a jogot arra, hogy a regisztrált Játékosok közül egy új Nyertest válasszon ki.

Adatvédelem, adatkezelés

A Játékban való részvétel és a regisztráció során megadott adatszolgáltatás önkéntes és megfelelő tájékoztatás birtokában történt.

Az adatkezelés jogalapja a Játékos önkéntes adatkezeléshez való hozzájáruló nyilatkozata, amely a Játékra való regisztráció és jelen Szabályzat elfogadásával egyidejűleg megtörténik.

Azáltal, hogy a Játékos regisztrál a Játékra önkéntes és kifejezett hozzájárulását adja ahhoz, hogy adatait, továbbá nyertessége esetén e-mail címét, illetve annak a nyertes azonosítására alkalmas részletét, illetve a nyeremény átadásához és átvételéhez nélkülözhetetlen önként megadott személyes adatait a Szervező nyilvántartsa, kezelje, felhasználja a mindenkor hatályos jogszabályi előírások, különösen az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény betartásával.

A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés a hatályos jogszabályi rendelkezések megtartásával történik.

Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről, kérje azok törlését vagy helyesbítését a Szervezőnél a fenti elérhetőségeken. Ezen kívül Játékost megilleti a személyes adatai kezelése elleni tiltakozás joga is. Amennyiben a tiltakozása alapján Szervező által meghozott döntéssel nem ért egyet, úgy a Játékos bírósághoz fordulhat.

Egyéb rendelkezések

A jelen Játékra és Játékszabályzatra irányadó jog a magyar jog.

A nyeremény másra át nem ruházható, kereskedelmi forgalomba nem hozható, készpénzre, illetve egyéb kedvezményre nem váltható és semmilyen módon nem értékesíthető tovább.

Amennyiben a Játék során visszaélések, vagy olyan magatartás gyanúja merül fel, amely visszaélésre adhat lehetőséget, a Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játékot szüneteltesse vagy megszüntesse, illetve a visszaélést elkövető személyt a Játékból kizárja. Ilyen esetben a Szervező mindennemű felelősségét kizárja.

A Szervező nem vállal felelősséget azért, ha a Játék időtartama alatt a Szervező weboldala technikai okokból időszakosan nem érhető el. A Játékos tudomásul veszi, hogy a Játék technikai infrastruktúrájának tartalma, teljesítménye, üzenet- és adatátviteli, valamint válaszadási sebessége a kiszolgáló technológia függvénye, és ezáltal ezeket kedvezőtlenül befolyásolhatja olyan, a Szervezőn kívülálló tényező, mint például (de nem kizárólagosan) kapcsolati hiba, a szerver számítógépek teljesítménye, valamint a biztonságos hálózati kapcsolat fenntartása. A Szervező az e bekezdésben írtakból fakadó mindennemű felelősségét kizárja.

Szervező fenntartja a jogot, hogy a jelen Játékszabályzatot bármikor megváltoztathatja vagy visszavonja külön értesítés és indoklás nélkül. Ha a Játékkal kapcsolatban további kérdése vagy problémája merül fel, akkor a [email protected] e-mail címen, vagy a https://surveytransfer.net/ „CONTACT US” menü „LEAVE US A MESSAGE!” üzenetküldőn keresztül kérhet tájékoztatást. Jelen promóciós játék keretében gyűjtött személyes adatok kezelésére a https://surveytransfer.net/ oldalon elérhető Adatkezelési Szabályzat vonatkozik.